Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης διευθυντή της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

Περίληψη προκήρυξης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης(ΚΕΠΑ) Δήμου Βέροιας σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./36/5762/23.05.2024 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας και την υπ΄ αριθμ.35/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑ (ΑΔΑ:ΨΔΚΤΟΕΘΦ-ΝΦΔ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει έναν (1) Διευθυντή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης έως την λήξη της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του Διευθυντή αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη της ΚΕΠΑ με αρ. πρωτ.
1112/01-07-2024 και ΑΔΑ: 63ΗΝΟΕΘΦ-ΗΣΗ,στα site www.veriaculture.gr και www.veria.gr καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Χώρου Τεχνών και του Δήμου Βέροιας. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παραλάβουν από τα γραφεία της ΚΕΠΑ 3ος όροφος (Δ/νση: Α. Αντωνιάδη 19, 59131 Βέροια) Δευτέρα έως Παρασκευή από 09.00 π.μ. έως
13.00μ.μ. Σχετικές πληροφορίες θα δίνονται και στα τηλέφωνα 23310/78100-05-08. Στην ίδια διεύθυνση υποβάλλονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της παρούσας. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑ στον Χώρο Τεχνών την ημέρα και την ώρα που θα τους υποδειχθεί.

 

Κατεβάστε την προκήρυξη και από εδώ

Comments are closed.